Lærling

Rettigheter og plikter

 • Som kandidat skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapning i bedriften
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter,
 • men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål,
 • samt delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
 • Du må møte til den fag- og svenneprøve TENK Lofoten  melder deg opp til
 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten ut fra en normal arbeidstid i faget
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a når det gjelder arbeidstid, fravær, ferie og fridager.
 • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Fravær

 • Du som kandidat/arbeidstaker er pliktig til å melde fra (fortrinnsvis muntlig per telefon) til arbeidsgiver så snart som mulig ved sykdom og fravær, senest ved arbeidsdagens start.
 • Fravær fra 1-3 dager: Når du kommer tilbake på jobb fyller du ut egenmelding og leveres til arbeidsgiver. Husk at du ikke kan bruke egenmelding de to første månedene.
 • Fravær over 3 dager eller dersom du ikke har rett til å bruke egenmelding: Du må ha sykemelding fra lege og denne leveres arbeidsgiver uten unødig opphold.
 • For IA-bedrifter (Inkluderende arbeidsliv) kan det være andre regler.
 • Link til regler AML!
 • TENK Lofoten skal ha oversikt på fraværet på hvert oppfølgingsmøte (registreres i protokollen fra møtet).
 • Permisjoner: Dersom du skal søke permisjon (med eller uten lønn), må du følge bedriftens arbeidsreglement for dette.

Eksamen

 • Eksamen arrangeres to ganger i løpet av året pr. fag, vår og høst.
 • Frist for å melde seg opp til våreksamen er 1. februar, mens fristen for å melde seg opp til høsteksamen er 15. september.

Økonomi

 • Som kandidat har du rett på lønn. Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale med NHO, er det utarbeidet egne lønnssatser for kandidater.
 • Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale kan lønn variere fra bedrift til bedrift. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden.
 • For de fleste fag utgjør læretiden to år, hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning.
 • Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene.
 • Hvor høy lønn du skal ha og hvordan den skal fordeles, avgjøres i forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen og fagorganisasjonen.
 • De fleste kandidater, som har to års læretid i bedrift, får lønn etter følgende modell:
1. halvår 30% av fagarbeiderlønn
2. halvår 40% av fagarbeiderlønn
3. halvår 50% av fagarbeiderlønn
4. halvår 80% av fagarbeiderlønn

 

Lån og stipend fra Lånekassen

 • Kandidater har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning.
 • Les mer om lån og stipend for kandidater på Lånekassens nettsider: www.lanekassen.no

Mobilitet Nordland

Elever, yrkesfaglærere/instruktører kan gjennomførte 2 til 4 ukers praksisopphold i bedrift/opplæringsorganisasjon i Europa, eller ved en godkjent yrkesfagskole.

Som lærling kan du ha 5 til 13 ukers praksisopphold i relevant bedrift i Europa.

På NFK sine sider kan du finne mye og god informasjon om prosjektet:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/internasjonalt-samarbeid/mobilitet-nordland/

Her finner du også brosjyren som er laget om emnet.