Dette er ett meget nyttig dokumentet for bruk mellom lærebedrift og lærekandidat.

ARBEIDSOPPGAVE MED VURDERING

Lærling / lærekandidat

Navn Lærefag
Adresse Læretid
Postnr./-sted Opplæringssted

Lærebedrift

Navn Ansvarlig leder
Adresse Faglig leder
Postnr./-sted Instruktør (er)

Vurdering

Karakter

Vurdering av arbeidsoppgave nr.______

Arbeidsoppgaven er gjennomført (dato):

Vurderingsskala:
IB – ikke bestått
B – bestått
BMG – bestått meget godt

Resultatet føres over i samleskjema for sammendrag av oppgavene gjennom læretiden.

Arbeidsoppgaven er gjennomført og vurdert:

Sted ______________________ Dato ______________________
____________________________________
lærling / lærekandidat (kandidaten)
____________________________________
faglig leder / instruktør

1. Beskrivelse av arbeidsoppgave nr: _______

Her skal lærebedriften gi:
– en beskrivelse av arbeidsoppgaven
– tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering
– nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc.

Oppgave:

 

Arbeidsoppgaven skal gjennomføres i tidsrommet:

 

2. Grunnlag for vurdering

Her skal lærebedriften informere kandidaten om hva lærebedriften vil legge vekt på når denne arbeidsoppgaven skal vurderes.

Eksempel: selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid, faglig utførelse, HMS, tidsbruk etc.

  1. Arbeidsoppgaven skal knyttes til følgende kompetansemål i læreplanen for faget

Her skal kandidaten, i samarbeid med lærebedriften, skrive inn hvilke kompetansemål arbeidsoppgaven i hovedsak omfatter.

Spørsmål om arbeidsoppgaven

Her kan kandidaten notere spørsmål vedrørende oppgaven:
– uklarheter i beskrivelsen av oppgaven?
– noe som mangler for å kunne utføre oppgaven?
– behov for assistanse (løfting, bæring o.l.)?
– annet?

5. Planleggingsdel

Her skal kandidaten lage en plan for den praktiske gjennomføringen av arbeidsoppgaven og begrunne valgene. Planen skal gjennomgås av bedriften før arbeidet påbegynnes.

Planen er gjennomgått _________________________________
(sign. faglig leder / instruktør)

6. Egenvurdering

Her skal kandidaten lage en enkel” sluttrapport” fra gjennomføringen av arbeidsoppgaven.

hva er du fornøyd med?
– gikk gjennomføringen slik du hadde planlagt?
– hvis ikke: Hvorfor?
– kunne noe vært gjort annerledes?

Hvis vedlegg brukes – henvis da til vedlegg.

7. Dokumentasjon

Her skal kandidaten dokumentere gjennomføringen av oppgaven. Hvis skrivefeltet er for lite/eller uegnet lages det her en oversikt over dokumentasjon som hører til oppgaven

 

Tilbakemelding til lærlingen

Her skal lærebedriften gi kandidaten tilbakemelding på utførelsen av arbeidsoppgaven.

(se pkt. 2 – Grunnlag for vurdering) Hva var bra og hva kan bli bedre – vurdere og sette karakter.

Tilbakemelding til kandidaten er gitt av: _________________________________
(sign. faglig leder / instruktør)