I overgangen mellom ungdomskolen og videregående opplæring, samt videregående elever.
Sommerskolen vil også være et tiltak for videregående elever Vg1 som ikke har fått sommerjobb, og for Vg2 elever som ikke har fått læreplass.

Flerfaglig opplæringskontor i Lofoten, nå TENK Lofoten SA har i flere år invitert elever fra grunnskolen i Vest-Lofoten med på et opplegg med forkurs og sommerjobb for å holde læringstrykket oppe fra ungdomsskole til videregående skole.
Vi ser at dette er et meget viktig tiltak for økt gjennomføring i den videregående opplæring.
Målet er å motivere og kvalifisere ungdommene tilbake til videregående opplæring eller ordinært arbeid. Det er særlig søkelys på å tilby ungdommene kombinasjonstiltak bestående av individuelt tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis. En av tre som starter i videregående opplæring fullfører ikke opplæringen. Ungdom som står i fare for å falle ut eller faller ut av videregående opplæring kan ha sammensatte livsutfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer.

1 MÅL OG RAMMER
Bakgrunn.
Næringslivet i Norge har mangel på fagutdannet arbeidskraft samtidig som mange unge faller ut av videregående opplæring.
Tidligere Nasjonale og fylkeskommunale satsinger som Bedre læring, Ny Giv, FYR og prosjekt fagopplæring var tiltak med felles målsetting om økt gjennomføring i videregående opplæring.
Utdanningens viktigste oppgave er å forberede elevene og lærlingene på aktiv deltakelse i et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring.
Programmene for bedre gjennomføring har vært tiltak knyttet til overgangen grunnskole og videregående opplæring med intensivopplæring (forkurs/sommerskole) gitt positive resultater.
Overordnet mål:
Sikre bedre gjennomføring av elever i videregående skole.
Skaffe flere læreplasser.
Skaffe flere læreplassgarantister.
Lette overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
Hensikten med tilbudet er:
– Å opprettholde kontakt med ungdommene i perioden mellom skoleslutt i grunnskolen og oppstarten i videregående opplæring
– Å trygge og motivere ungdommene til å begynne i videregående opplæring
– Gi elevene mulighet til å bli kjent på det programområde i videregående skolen han/hun skal begynneGi elevene en faglig påkobling.
– Gi elevene kjennskap til alternative opplæringsløp.
– Organisere felles turer for ungdommer og eldre.

Koronaen har ført til at det er svært mange ungdommer som sliter. Sommerskolen blir et viktig bidrag til aktivitet, som demper ensomhet, og som fremmer tilhørighet og samhold.
3.0 Rammer.
Vi forutsetter minst 15 ungdommer innenfor den målgruppa vi ønsker å prioritere. Ungdommene vil få ved oppmøte på skole og arbeidspraksis 300,- kr pr dag.
Dette er en meget viktig motivasjonsfaktor.

4.0
Organisering.
Sommerskolen skal vare i 3 uker, og det tas sikte på å være 2 dager på skole og 3 dager i bedrift i uka.
Påmelding.
Ønsker du å delta😊
Send inn en skriftlig søknad til post@tenklofoten.no
Skriv litt om deg selv, hvilket utdanningsprogram du har søkt på til høsten, evt hvilken utdanningsprogram du har startet på som vg1 eller vg2 elev.
Med vennlig hilsen
Sten Roger Sandnes
Daglig leder                                                                                                                                                               Mobil 907 26 641
Sten@tenklofoten.no