Fra 01.01.2020 trer ny Sikkerhetsforskrift for varme arbeider i kraft.
Mange elementer i sertifiseringsordningen er revidert for å styrke og effektivisere ordningen.
Trykk her så finner du informasjon om de viktigste endringene som kommer.
Dette kan medføre at Varme arbeider kursene vil bli dyrere etter 1.jan 2020.

I forbindelse med ny sikkerhetsforskrift er det laget en veiledning til sikkerhetsforskriften, en beskrivelse av varme arbeider innenfor ulike yrkeskategorier, samt at arbeidsinstruksen er revidert.
Finans Norge har vedtatt at følgende krav trer i kraft fra 01.01.2020:
• Ny Norm for instruktører i ordningen «Brannvern ved utførelse av varme arbeider» 01.01.2020.
Viktigste endringer i ny norm:
– Det skal gjennomføres en praktisk slokkeøvelse i henhold til ny «Instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse».
– Ved gjennomført slokkeøvelse i løpet av de to siste årene, skal skjemaet «Dokumentasjon på gjennomført praktisk slokkeøvelse» fylles ut. Instruktør er pliktig til å oppbevare denne dokumentasjonen i minst fem (5) år etter kursdato.
– Hver kursdeltaker skal motta den godkjente kurs- og sertifiseringspakken fra Norsk brannvernforening, som inneholder e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat. Pris for kurs og sertifiseringspakken er kr 419,-. Fysisk lærebok (kr 185,-) og sertifikat i plast (kr 392,-) kan bestilles som tilleggsmateriell fra Norsk brannvernforening.
– Instruktøren må avholde minst to (2) kurs årlig for å opprettholde sin sertifisering som instruktør.
• For å sikre en enhetlig opplæring og forenkle administrasjon av sertifiseringsordningen, er det kun én godkjent lærebok i varme arbeider. Læreboken er utarbeidet og utgis av Norsk brannvernforening og er godkjent av Finans Norge.
• Ny ordning for instruktører ansatt i videregående skoler.
Det innføres en egen sertifisering av instruktører ansatt i videregående skoler. Dette innebærer følgende:
– Ny norm
– Ny prekvalifisering, inkl. nye forhånds- og dokumentasjonskrav til kandidater.
– Nytt sertifikat
* Instruktører ansatt i videregående skole skal følge de samme krav til gjennomføring av sertifiseringskurs og instruktørkurs, som øvrige instruktører i ordningen.
Prosjekt 2020
Prosjekt 2020 har gjennomgått og vurdert sertifiseringsordningen. Prosjektet har gitt sine innspill til Finans Norge. På bakgrunn av dette har Finans Norge gitt Norsk brannvernforening i oppdrag å utarbeide for godkjenning følgende:
• Sertifiseringskurs
– Revidert læreplan
– Revidert lærebok i varme arbeider
– Digitalisering av lærebok
– Arbeidshefte
– Reviderte eksamensoppgaver
– Nye krav til gjennomføring og dokumentasjon av slokkeøvelse
• Instruktørkurs:
– Ny prekvalifisering, inkl. nye forhånds- og dokumentasjonskrav til kandidater
– Ny læreplan
– Instruktørkurs, førstegangs: 3 dagers kurs
– Instruktørkurs, fornyelse: 1 dags kurs
– Revidert eksamen

Iverksettelse av endringer
Informasjon om alle endringer vil bli publisert på instruktørsiden. Ny læreplan, norm, undervisningspresentasjon, eksamensoppgaver osv., vil bli publisert på instruktørsiden slik at det er tilgjengelig fra 01.01.2020.
Vi håper endringene som iverksettes fra 2020 bidrar til å styrke ordningen, og er til nytte for alle involverte aktører. Målet er fortsette det gode forebyggende arbeidet som varme arbeider-ordningen har vist seg å være.
Vi vil takke alle som har bidratt i revisjonsarbeidet.
Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt.
Med vennlig hilsen
Norsk brannvernforening
Kristin Rostad
Rådgiver sertifisering